Author - mca2000

ЈАВЕН ПОВИК за ресертификација за Сертифициран менаџмент консултант CMC®

Според правилата за CMC® – Certified Management Consultant, секој носител на сертификатот должен е истиот да го обновува (продолжува) на секои три години. Придобивките од ресертификација се: легитимно користење на CMC® титулата и знакот во комуникација со колеги и клиенти; објавување во регистарот на CMC® во Македонија преку интернет страницата на МКА 2000,  членување во група на врвни менаџмент консултанти на меѓународно ниво и исполнување на критериуми од различни јавни набавки за консултантски услуги. Повеќе информации за CMC® и [...]

Read more...

ЈАВЕН ПОВИК за кандидати кои сакаат да се стекнат со звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC®

CMC® – Certified Management Consultant – е меѓународен бренд и знак за квалитет кој вклучува највисоки стандарди во деловното советување (менаџмент консалтинг) и придржување до Етичкиот кодекс во менаџмент консалтингот. Асоцијацијата за менаџмент консалтинг МКА 2000, како единствена ополномоштена организација во Македонија за спроведување на процесот на сертификацијата за CMC®, ги повикува заинтересираните кандидати да поднесат пријави за сертификација. Со сертификат CMC® можат да се стекнат кандидатите кои ги исполнуваат следните услови: Имаат завршено најмалку високо образование; Имаат најмалку пет години консултантски [...]

Read more...