CMC – Certified Management Consultant

Ознаката CMC се доделува на консултанти кои ги исполнуваат високите стандарди на образование, искуство, стручност и професионалност. Сите членови на MCA 2000 се залагаат да се придржуваат кон Кодексот на етика на Институтот. Нивното почитување на Кодексот значи доброволно претпоставка на самодисциплина погоре и е надвор од барањата на законот.

MCA 2000 го усвои Кодексот за професионално однесување во 2003 година “MCA 2000 код” кој е во согласност со Меѓународниот кодекс на професионално однесување објавени од страна на Меѓународниот Совет на Менаџмент Консалтинг Институти (ICMCI), во кои MCA 2000 е член

Поради потребите на глобализацијата, сите меѓународни стандарди за квалитет стануваат глобални стандарди. Од тие причини, во менаџмент консалтинг дејноста веќе 25 години се гради брендот CMC® (Certified Management Consultant) .

CMC® квалитетот го прифаќаат и почитуваат над 80 земји во светот, вклучувајки ги: САД, Русија, ЕУ-27, Австралија, Канада, Бразил, НР Кина, Индија, Кореја, Филипини, Индонезија, односно земјите со глобално-ориентирани економии. Тој е познат во светот како “Golden Standard” in the Мanagement Consultancy.

МCА2000 нуди можност на апликантите да изразат барање за прилагодување на процесот кон лицата со посебни потреби.

Придружи се и стани CMC сертифициран менаџмент консултант!

Дел од CMC консултантите може да ги најдете на следнава страна.