Претседател на Асоцијација и Управен Одбор

Vlatko Danilov

Претседател на Асоцијацијата е секогаш и Претседател на Управниот одбор. Претседателот на Асоцијацијата ја застапува и ја претставува Асоцијацијата. Во случај на потреба Асоцијацијата може да ја застапува и претставува и друг член од Управниот одбор на организацијата, a по овластување на Претседателот. Потписник за извршување на материјалното и финансиското работење на Асоцијацијата е Претседателот на Асоцијацијата. По одлука на УО потписници може да бидат и други лица со колективен потпис (Секретар и Претседател ЦМЦ Одбор). Мандатот на Претседателот трае 3 години, со право на еден реизбор.Претседател на МКА 2000 е Влатко Данилов.

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email