Услови за Членство

Член на  МКА-2000 може да биде граѓанин на Република Македонија што ги исполнува следниве услови: 

  • Старост 20+
  • Минимум Диплома за факултет
  • Професионално CV  и минимум една година искуство како менаџмент консултант

Потпишана изјава-Пристапница  дека ќе го почитува Статутот, Етичкиот кодекс, Кодексот за професионално однесување и другите релевантни документи на МКА-2000 

 

Членовите на МКА-2000 се професионални деловни советници, менаџмент консултанти (МК) жители на Република Македонија, кои ги исполнуваат меѓународните критериуми за МК и кои доброволно ќе пристапат во Асоцијацијата со поднесување на пристапна изјава – Пристапница.

Членови на МКА-2000 можат да бидат и странски МК (деловни советници, менаџмент консултанти) под услови и процедури кои ги пропишува Статутот и ЦМЦ Одборот за сертификација.

Освен општите услови предвидени во став 2 од овој член, членовите на Асоцијацијата мора да ги исполнуваат и следните посебни услови:

-  да имаат професионален ангажман или се заинтересирани да работат во областа на менаџмент консалтинг,

- го прифатат Кодексот на Асоцијацијат

-да работат активно и во насока да се стекнат со звање ЦМЦ (сертифициран менаџмент консултант), под услови и процедури кои се предвидени со правилата на Одборот за    ЦМЦ сертификација (а кои се во согласност со правилата ИЦМЦИ – ICMCI).

  • СЕГАШНО ЧЛЕНСТВОМКА 2000 има 60 членови од кои 51 од нив се носители на CMC (Certified Management Consultant) меѓународен сертификат и бренд како знак за квалитет кој означува највисоки стандарди во менаџмент консалтингот и придржување до етичкиот кодекс на професијата.

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email