About Porto

MCA 2000

MKA-2000 претставува невладина и непрофитна организација во која членуваат претставници на регистрирани фирми во Република Македонија кои за своја дејност имаат вршење на менаџмент консалтинг услуги, меѓународни консалтинг фирми кои нудат свои услуги на територијата на Република Македонија  Повеќе