Зошто MCA 2000

соработка на менаџмент консултанти

за учество и заеднички настап во одделни проектиView More »

Сертификациски испити

стекнување на меѓународно призната титула: ЦМЦ (Сертифициран Менаџмент Консултант)View More »

Соработка со други домашни и странски асоцијации

МКА-2000 е придружен член на ИЦМЦИ (ICMCI) од 2003 год.View More »