MEN – Македонската Мрежа на Евалуатори

MCA 2000 во 2013 година ја формира Македонската Мрежа на Евалуатори – MEN. Од 2014 година MEN е членка на Балканската Мрежа на Евалуатори и на Меѓународната Организација за Соработка во Евалуацијата (IOCE).
2015 година е прогласена за Меѓународна година на евалуацијата, и во истата година МЕN се вклучи во активностите со реализирање на два проекти што беа финансирани од IOCE.

International Organization for Cooperation in Evaluation