CMC – Certified Management Consultants

Ознаката CMC се доделува на консултанти кои ги исполнуваат високите стандарди на образование, искуство, стручност и професионалност. Сите членови на MCA 2000 се залагаат да се придржуваат кон Кодексот на етика на Институтот. Нивното почитување на Кодексот значи доброволно претпоставка на самодисциплина погоре и е надвор од барањата на законот.