Фисник Шабани

Фисник Шабани

Консултант од областа на проектен и организациски менаџмент; Големо искуство во имплементација на развојни проекти; управување со донации и грантови; комуникација и партнерства; градење и развој на капацитети; истражувања и публикации; мониторинг и евалуации; односи со јавноста и промоција; вмрежување и градење капацитети; демократија и добро владеење; локална власт; економски развој; еднаквост и човекови права; регионална соработка; граѓански организации; граѓанско претставување и активизам; избори; итн.