Тодор Стојчевски

Тодор Стојчевски

Менаџмент консултант за управување со информации, воспоставување релација со медиуми, организација на настани, подготовка на разни видови текстови, подготовка на стратешки документи за комуникација, лобирање, обуки за комуникација