Стојадин Стојадиновиќ

Стојадин Стојадиновиќ

Менаџмент консултант од областа на имплементација на ISO стандарди (ISO 9001; ISO 22000; ISO 14001; OHSAS 18001/ISO 45001; ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 50001, ISO/IEC 27001, ISO030IFS02), ISO030IFS02 ; IFS HPC; BRC храна; FSSC 22000; HACCP; Глобален јаз; GMP; GHP);

Деловно планирање, стратешко планирање; бизнис стратегија, зголемување на продуктивноста во производството, градежништвото и услугите; систематизација и оптимизација на процесите; систематизација на работните позиции и подобрување на внатрешната организација; бизнис, менаџмент и фундаментална анализа (SWOT, PEST, PESTLE, MOST, SCRS и др.)