Ристо Иванов

Ристо Иванов

Сениор менаџмент консултант од областите на бизнис дијагностика и препораки, генерирање бизнис модели, тренер, коуч и ментор, фасилитатор и модератор