Оливера Николова

Оливера Николова

Консултант од областа на имплементирање на национални и меѓународни образовни стратегии, иновации во образовни политики, евалуација на национални и странски образовни програми