Ксенија Чаминска

Ксенија Чаминска

Менаџмент консултант од областа на сметководството, финансиски анализи и даночен консалтинг

Професионален тренер за управување со финансии, сметководство, анализа на финансии и финансиско известување, длабинска анализа (DuPont Analysis),управување со трошоци, наплата на побарувања и даноци. Финансиски консултант во проекти на УСАИД. Консултант во програмата за ваучерско советување при АППРМ. Консултатнт/обучувач во проектот за самовработување поддржан од Владата на РСМ -Стручно лице при евалуација на предлог проекти за инструментите на ФИТР