Игор Георгиев

Игор Георгиев

Специјалност: Маркетинг; Информатичка комуникациска технологија; Мобилизација на фондови; Обуки, коучинг;

Вештини: M-р Игор Георгиев. - Магистер на науки и Меѓународен експерт за управување со проекти и е-трговија за локален и регионален економски развој, вклучувајќи обука, градење капацитети, стратешко планирање, мониторинг, евалуација, физибилити студии, проценка на предлогот, PCM, LFA, акциско планирање и поддршка и обука за МСП, вклучувајќи претприемништво, деловно планирање, проценка, истражување на пазарот, деловна анализа, бизнис студии, мониторинг, евалуација, TQM, ИКТ – управување со информациски системи, управување со проекти, управување со ризик, RES, ЕЕ, ESCO менаџер со повеќе од 25+ години релевантно искуство во Југоисточна Европа.

Сектори: Здравство; Трговија; Граѓански сектор;