Зоран Велковски

Зоран Велковски

Сертифициран Менаџмент Консултант со повеќе од 15 години професионално искуство како консултант, обучувач и ментор во развој на мали и средни претпријатија. Најчесто работи во следните области стратешко планирање, пристап до финансии, управување со проектен циклус, бизнис планирање, истражување на пазар, воведување на системи за внатрешна контрола. Исто така оценувач на ИПА проектни апликации и иновативни проекти, контролор на ИПА имплеменирани проекти.