Дејан Крстевски

Дејан Крстевски

Менаџмент консултант од областа на ИКТ технологии, способност за решавање проблеми во рамките на технолошките инфраструктури; Прибирање и анализирање на податоци за донесување информирани одлуки; Координирање на тимови, поставување на временски рокови и обезбедување на испораките усогласени со целите на клиентот; Градење и одржување силни односи со клиентите; Пишување извештаи, правење презентации, како и етички размислувања и свесност за законите и прописите за приватност.