Грамоз Шабани

Грамоз Шабани

Грамоз Шабани е консултант со искуство во раководење со програми и промени, финансирани од страна на меѓународни организации и домашни ентитети.