Венера Гудачи

Венера Гудачи

Д-р за управување со информатичка технологија, Сертифициран Менаџмент Консултант и оценувач на ИПА проекти, со 15+ години професионално искуство во јавна администрација, стратешко планирање, M&E, развој на деловни бизниси и управување со ИТ/ИС. Големо искуство во различни средини и опкружувања, во јавна администрација и меѓународни мултилатерални/билатерални организации (УНДП, УНХЦР, ЕБОР, Амбасада на Шпанија, ИЦМП и неколку ЕУ ИПА програми) кои се занимаваат со развојни процеси во Северна Македонија и земјите од Балканот.

Посветена на процесите на М&Е во земјата и пошироко, со посебен акцент на програмите на ЕУ ИПА за прекугранична и транснационална соработка и процесите на евалуација на Целите за Одржлив Развој и Агендата 2030. Посебен интерес за истражување, анализа на квалитативни податоци и статистичко толкување. Од 2019 асистент професор по менаџмент на информациски технологии / управување со информациски системи на Европскиот центар за мир и развој.

Течно зборува македонски, албански, англиски и шпански јазик.