Бети Деловска

Бети Деловска

Бети Деловска е менаџмент консултант со повеќе од 20 години искуство работа на проекти од јавниот и приватниот сектор во разни области, како функционални анализи и организациски развој; финансиски менаџмент, буџетирање и јавни финансии; мониторинг и евалуација на политики, програми и проекти; истражување и анализи. Бети е вклучена во развој и имплементација на проекти од општествената одоговроност и социјланото претприемништво.

Бети е менаџер на БАСМЕ КТ консултантската фирма и е активно вклучена во креирање, имплементирање и мониторинг и евалуација на бројни проекти и во Македонија и во земјите од Западен Балкан, соработувајќи со меѓународни организации, како EU, WB, USAID, EBRD и др.

More Info