Анита Алексова

Анита Алексова

Консултант во областа на Маркетингот, Менаџментот и финансиите Биснис креатор со 14 – годишно работно искуство во опкружувањето од : 1.Маркетинг и продажба на услуги, до менаџирање на продажбата и вработените, вклучувајќи анализа, планирање и организација на процесот на работа со цел постигнување на поставените цели. 2.Стручен соработник во областа на набавка на стоки и логистика / дистрибуција до малопродажни објекти – прехранбена индустрија – ланец на маркети. 3.Советник во областа финансиите и банкарството преку спроведени стручни обуки за Кредитен процес, планирање и управување со финансиите, како и имплементирање на финансиски инструменти и услуги за креирање на нови проекти со однапред утврден план и динамика преку соодветна менторска поддршка. 4.Активен учесник во менаџирање со проектите во нивна реализација преку анализа на трошоци, реализација на приходи и корегирање на претходен план/динамика на даден проект со намалување на трошоците и остварување на позитивен финансиски резултат на проектите.

More Info