Mатеријали

  • Одржување на Цертификтот СМС
  • Информација за консултантскиот пазар во ЕУ
  • Попуст 50% во обуките за ментори и асесори
  • Листање на страната на globalcmc.com
  • Листање на страната на mca-2000.org
  •  Network  на Facebook, Linkendln
  •  50% попуст за обуки на МCA 2000
  • Промоција на семинари  што ги организиараат членовите на МКА-2000
  • Организирање на семинари за членството
  • Учество на Network средби – месечни