ЈАВЕН ПОВИК за за ресертификација за звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC®

ЈАВЕН ПОВИК за за ресертификација за звањето Сертифициран менаџмент консултант CMC®

Според правилата за CMC® – Certified Management Consultant, секој носител на сертификатот должен е истиот да го обновува (продолжува) на секој тригодишен период. Повеќе информации за постапката има на интернет страната на МКА-2000 (www.mca-2000.org.mk)

Согласно процедурата за ресертификација на МКА2000 кандидатот е должен да достави евиденција за следново:
– CV со искуство до 31 август 2022 година (на англиски јазик)
– Листа на клиенти (Анекс 1- англиски јазик – минимум 80 консалтинг денови по година)
– Извештај за личниот професионален развој во последните 3 години (Анекс 2 – англиски јазик – минимум 18 часа годишно)
– Минимум три референци / препораки од клиенти од последните 3 години (македонски или англиски јазик)
– Подмирена чланарина за изминатите 3 години
– Уплата за покривање на трошоците за ресерфтификациа (5.500,00 МКД) Плаќање на:
Асоцијација за менаџмент консалтинг “МКА 2000” Жиро сметка: 210-054329280161, НЛБ Банка АД Скопје Даночен број: 4030000391515

Придобивки од ресертификација:
– легитимно користење на CMC титулата и знакот
– објавување во регистарот на CMC во Македонија
– членување во елитна група консултанти препознаени на меѓународно ниво
– исполнување на критериум од јавни набавки за консултантки услуги

ДИНАМИКА на спроведување на ПРОЦЕДУРАТА
1. Објавување на повикот 14.09.2022
2. Изразување на интерес за ресертфикација, до 21.09.2022
3. Поднесување евиденција за ресертификација, до 30.09.2022 година
4. Оценка на поднесената евиденција, до 15.10.2022
5. Испраќање известување за обновување на сертификатот до 20.10.2022
6. Доделување на CMC документот за наредниот тригодишен период
• Нетворк средба, ноември 2022

Изразувањето на интерес за ресертификација и потоа доставување на евиденцијата во PDF формат или сканирана се прави по е-пошта на info@mca-2000.org.mk; и СС на risto@kreacija.org
Дополнителни информации e-mail: contact@mca-2000.org.mk Веб: www.mca-2000.org.mk
Контакт од претседател на CMC одбор: risto@kreacija.org 077 88 92 42

Одбор за СМС на МКА-2000