Што е сертифициран Менаџмент консултант

Марка за извонредност

Назначување ЦМЦ консултант  е важна алатка кој ќе им помогне на директорите во изборот на квалитетен менаџмент консултант. Тоа е показател дека поединците ги исполнуваат стандардите на компетентност и етиката на професијата. Сертификатот ЦМЦ издаден  од страна на Асоцијацијата на менаџмент консултанти е знак на совршеност помеѓу менаџмент консалтинг професионалци


Кога ќе ги видите иницијали ЦМЦ по името на консултантот, тоа претставува дека тој или таа е сертифициран менаџмент консултант кој ги исполни строгите барања за сертификација на Националниот институт,кој е член на ICMCI. Кандидатите за сертификација се подложени на темелна истрага на нивните консултации искуство.

ЦМЦ (Сертифициран менаџмент консултант) е марка на сертификација доделени од страна на МКА 2000 Македонија.

Кодексот на етиката

Кодексот на етиката на ЦМЦ членовите е да се залагаат во писмена форма да се придржуваат кон Кодексот на етика на МКА 2000.

Нивното почитување на Кодексот означува доброволна обврска над и надвор од законските барања. Клучни одредби од Кодексот бараат :

• Заштита на доверливи информации

• Давање непристрасен, независен совет

• Прифаќање само на оние ангажмани на клиенти кои тие се квалификувани да ги извршуваат

• Се согласувате со клиентот однапред врз основа на професионални трошоци

• Развивање на реални и практични решенија за проблемите со клиентите

Институтот го спроведува Кодексот преку примање и испитување на приговори за прекршоци и преземање на дисциплински мерки, вклучително и одземање на сертификати против секој член кој е прогласен за виновен за повреда на Кодексот. Комитетот за етика во рамките на МЦА 2000 е задолжен за испитување на претставките за прекршоци и дисциплински постапки.