Што е ММЕ

МКА 2000 во 2013 година ја формира Македонската мрежа на евалуатори- MEN., која брои 11 члена. Од 2014 година мрежата е членка на Балканската мрежа на евалуатори и на Меѓунаордната организација за соработка во евалуацијата (IOCE)
2015 година е прогласена за Меѓународна година на евалуацијата, МЕN ќе се вклучи во актоивностите со реализирање на 2 проекти што се очекува да се финансираат од IOCE.
Листа на членови на Македонската мрежа на евалуатори- МЕМ

Листа на евалуатори -MEN MCA 2000/MEN
Име Презиме Функција во MEN Телефон Е-маил адреса: Веб страна Тип на евалуаторско искуство Член на MKA-2000
ВЛАТКО ДАНИЛОВ Претседател 38970-233867 vlatko@basme.com.mk www.basme.com.mk SD/L, P/FI, PRJ, INST ДА
РИСТО ИВАНОВ Професионалец 38977-889242 risto@t-home.mk www.kreacija.org SD/L, PRJ, RII, INST ДА
ЈАСМИНА ТРАЈКОВСКИ Евалуатор 3892-3123601 jasminat@tpconsulting.com.mk www.tpconsulting.com.mk PRJ, INST ДА
АНА МЕШКОВСКА Евалуатор 38975-464706 ana.meskovska@tpconsulting.com.mk www.tpconsulting.com.mk SD/L, INST ДА
БЕТИ ДЕЛОВСКА Евалуатор 38970-204131 beti@basme.com.mk www.basme.com.mk SD/L, P/FI, PRJ, INST ДА
АНА ФИЛИПОВСКА Евалуатор 38971-327766 ana.filipovska@nkm.mk www.hera.org SD/L, P/FI, PRJ, INST НЕ
ТАТЈАНА МАРКОВСКА Евалуатор 38970-255162 tmarkovska@usaid.gov www.usaid.gov PRJ НЕ
ВАСКО КАРАНГЕЛЕСКИ Евалуатор 38970-383023 vasko.karangeleski@kagroup.net www.kagroup.com.mk SD/L, PRJ НЕ
ЉУБОМИР ГАЈДОВ Евалуатор 38970-230055 ljubomir.gajdov@gmail.com n/a INST НЕ
ЈАНЕ ВРТЕВСКИ Евалуатор 38971-317081 jane.vrteski@bds.com.mk www.bds.com.mk SD/L, P/FI, PRJ, ДА
НАТАША ЕФТИМОВСКА Евалуатор 38971-324162 eftimovska_natasa@yahoo.com PRJ,RII НЕ
ХАРИ ШУТОВСКИ Евалуатор 38970-358784 hari.shutoski@gmail.com SD/L, P/FI, PRJ, ДА
СЛАВЈАНКА АНДОНОВА Евалуатор 38978-365598 spandonova@gmail.com www.ecomozaik.com SD/L, P/FI, PRJ, НЕ
ЗДЕНКА НИКОЛОВСКА Евалуатор 38970-327489 zdenkanikolovska@hotmail.com PRJ, INST ДА
СВЕТЛАНА ПЕТРОВСКА Евалуатор 38970-303333 svetlana.petrovska@targetcomm.com.mk http://www.targetcomm.com.mk/ PRJ, INST ДА
ЈАСМИНА ДИМИТРИЕВА Евалуатор 38975-242600 jasdim777@gmail.com НЕ
РОЗИТА ТАЛЕВСКА Евалуатор 38970-370067 r.talevska@bscbitola.org www.bscbitola.org НЕ
АНТОНИО ДЕЛОВ Евалуатор 38971-236320 antoniodelov@yahoo.com НЕ
АЛЕКСАНДАР СТАНБОЛИЕВ Евалуатор 38971-578550 stambolus@gmail.com НЕ
ГЛИГОР МИХАИЛОВСКИ Евалуатор 38970-254390 g.mihailovski@seg-holding.com ДА
РАДМИЛ ПОЛЕНАКОВИЌ Евалуатор 38970-332930 radmilpolenakovik@yahoo.com no
ТАТЈАНА ШИКОСКА Евалуатор  377-4450176 tatjana.shikoska@osce.org no
ЕЛИЗАБЕТА ТОШЕВА Евалуатор 38970-373818 elizabeta.tosheva@gmail.com; no
ОЛИВЕРА КИНЧАРОВА Евалуатор 38970-358171 olivera@mail.com no
ЛУИЗА АЛЕКСОВА Евалуатор 38975-320449 luiza_aleksova@yahoo.com www.opstinavinica.gov.mk no