ЦМЦ во светот

Поради потребите на глобализацијата, сите меѓународни стандарди за квалитет стануваат глобални стандарди. Од тие причини, во менаџмент консалтинг дејноста веќе 25 години се гради брендот CMC® (Certified Management Consultant) .

· CMC® квалитетот го прифаќаат и почитуваат над 80 земји во светот, вклучувајки ги: САД, Русија, ЕУ-27, Австралија, Канада, Бразил, НР Кина, Индија, Кореја, Филипини, Индонезија, односно земјите со глобално-ориентирани економии. Тој е познат во светот како “Golden Standard” in the Мanagement Consultancy .

International Council of Management Consulting Institutes

www.globalcmc.com