Услуги за членовите

ИНФОРМАЦИИ И ВМРЕЖУВАЊЕ
• Редовно неделно известување за можности за аплицирање на проекти и огласи за консултантски ангажмани на вашата електронска адреса преку редовно пребарување на голем број на интернет страни и идентификација на можности за ангажман на членовите,
• Место каде можете да најдете партнер за спроведување на проект, каде можете да објавите краток оглас за барање на одреден профил на експерт, консултнат или да прочитате објавен оглас објавен од барател на експерт, консултант и да се јавите на него,
• Можност да бидете ангажирани како експерт во проекти кои ги спроведува MCA 2000,
• Можност да присуствувате на редовни средби за дружба на професионални менаџмент консултанти од земјата и странство,
• Можност за вклучување во активности за подобра конкурентност на професијата и спречување на нелојална конкуренција,
• Можност за членување во MEN – Македонска Мрежа на Евалуатори која е во состав на MCA 2000.

ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ ВО ПРОФЕСИЈАТА
• Можност за обука за алатки техники и методологии за успешно извршување на професијата менаџмент консултант,
• Можност да се здобиете со меѓународно признаен сертификат СМС и негово редовно продолжување од страна на MCA 2000 која е овластена од ICMCI
• Можност за обука за стандард CEN-16114 за квалитет во менаџмент консалтинг,
• Можност да вршите обука или бидете обучувани по повластени цени,

ЛИЧНА ПРОМОЦИЈА
• Ваша лична промоција на интернет страната на MCA 2000 во вид на кратко резиме и целосна биографија на членот, со можност за пребарување по клучни компетенции,
• Можност за објавување на ваши огласи за ваши активности, користејќи ја обемната база на контакти на MCA 2000,
• Место за реклама на вашата компанија по повластени услови (банер на интернет страната),

УЧЕСТВО ВО ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА НА MCA 2000 И ДЕЛЕГИРАЊЕ ВО ТЕЛА НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
• Можност да иницирате решавање на проблеми во регулативата или непринципиелно спроведување на постапки на разни институции или организации,
• Можност да бидете избрани во телата на управување на MCA 2000,
• Можност да членувате во разни работни групи или тела каде MCA 2000 е поканета да делегира свои претставници,
• Можност активно да учествувате во градењето на стратегијата и плановите на MCA 2000.

Услуги за членство
• Одржување на Цертификтот СМС
• Информација за консултантскиот пазар во ЕУ
• Попуст 50% во обуките за ментори и асесори
• Листање на страната на globalcmc.com
• Листање на страната на mca-2000.org
•  Network  на Facebook, Linkendln
•  50% попуст за обуки на МCA 2000
• Промоција на семинари  што ги организиараат членовите на МКА-2000
• Организирање на семинари за членството
• Учество на Network средби – месечни