Работни тела

Работната група за промоција е посветена на претставувањето на MCA 2000 во јавноста, се грижи за односите со медиумите, корпоративните комуникации, внатрешни и надворешни комуникации, менаџирање на настани се со цел подобро претставување на MCA 2000. Задолжена е за утрдување на едногодишна стратегија на MCA 2000, медиумски план и позиционирање.

Комитет за иновативност уредува иновациската дејност, принципите, целите и организацијата на примената на резултатите од иновациската дејност, научноистражувачката дејност, техничките и технолошките знаења, пронајдоците и иновациите, како и основањето, статусот, надлежностите, управувањето и раководењето, финансирањето, надзорот над работата, како и други прашања поврзани со работата на MCA 2000. Членови се:

1. Александар Целески

2. Ана Мешковска

3.

Работната група е формирана за градење на капацитетите на членовите на MCA 2000. Комитет за обука и едукација е составен од членовите:

1. Васко Темелковски

2. Зденка Николовска

3. Бети Деловска

Работната група за легислатива ќе работи на анализирање на законите кои се поврзани со работењето на професијата Менаџмент Консултант. Ќе се работи во унапредување на законската рамка, ќе се делува со иницијативи и предлози за промена и унапредување на законите. Воедно тоа ќе биде темел за активностите на лобирање на организацијата.

1. Љубомир Димовски

2. Јане Вртевски

3. Васко Темелковски

Оваа работна група е формирана за изнаоѓање на финансиски средства (Funding opportunities and raising funding) на MCA 2000. Врз основа на утврдениот Правилник во кој е дефинирано дека MCA 2000 неможе да биде конкуренција на самите членови на MCA 2000, ќе треба да се направи анализа од каде може да се финансира организацијата.Членови на групата се

1. Васко Темелковски

2. Глигор Михаиловски

3.

Работната група ќе негува односи со донатори и Влада на Р. Македонија. Ќе организира состаноци со клучните донатори за MCA 2000. Издвојувањето и презентацијата на MCA 2000 како единствена асоцијација на консултанти во Македонија е дел од работењето на оваа група.

1. Љубомир Димовски

2. Јане Вртевски

3. Васко Темелковски

Поради успешна примена наделовна етиката во секојдневното работење членовите на МКА 2000 имаат Комитетот етички и професионални прашања.Комитетот ги поставува стандардите за тоа што е добро или лошо во водењето и во одлучувањето. Етиката се справува со внатрешните вредности кои се дел од организациската култура и ги обликува одлуките вклучувајќи ја социјалната одговорност со почит кон надворешната околина. Членови на Комитет за етички и професионални прашања е составен од:

  1. Љубомир Гајдов, Претседател на Комитет за етички прашања
  2. Бети Деловска,член на Комитет
  3. Соња Ингилизова, член на Комитет