Работилница – Презентација на проектот INNOVENTER (Скопје)

Работилница – Презентација на проектот INNOVENTER (Скопје)

МКА 2000 продолжи со организација на настаните во рамките на проектот ве „Иновентер – Иновативна обука за стручно образование во сферата на социјалното претприемништво овој за презентација и промоција на проектот. Работилниците се одржаа на 9 јули во Скопје

Тема на работилницата на – инофрмативна и промотивна работилница (Скопје)

  – промоција на пректот INNOVENTER

  – презентација на проектот и работните пакети 3 и 4

На работлницата присуствуваа претставници од државните институции, експерти, наставници од средни стручни училишта, универзитетски професори, НВО и социјални претпријатија од регионот.