Проекти и соработка

МКА 2000 е организација која има спроведено повеќе за проекти во областа на менаџмент консалтингот, евалуација на проекти и професионални стандарди за евалуатори.

RI-MEN: Регионална интеграција на македонската мрежа на евалуатори

Првиот проект: RI-MEN,Регионална интеграција на македонската мрежа на евалуатори  ќе се спорведе во партнерство со Мрежата на евалуатори од Западен Балкан, со седиште во Љубљана ( WBEN) .  Фокуст на проектот е јакнење на капацитетот на МКА 2000 за евалуација на политики и опфаќа три главни компоненти: 1) Идентификување на потребите на институциите и професионалните евлуатори; 2) институционално јакнење на македонската мрежа на евалуатори ( групација во рамки на МКА-2000) и 3) Регионално интегрирање во мрежата на евалуатори на Запден Балкан ( преку средби и заеднички проекти)
Тимот на проектот: Влатко Данаилов- тим лидер; Зденка Николовкса и Васко Карнагелески , членови на тимот.
Време на реализација: Октомври 2014 – Март 2015 година

EVALCOMP RO-MK Партнерство за зајакнување на капацитетите за евалуација во Македонија

EVALCOMP RO-MK Партнерство за зајакнување на капацитетите за евалуација во Македонија преку промовирање на  искуства меѓу VOPEs во врска со сертификација евалуаторите ќе се спорведе во пaртнерство со  Асоцијација на евалуатори од Румунија  (RoSE). Проектот опфаќа активности за поголема видливост на компетенциите на евалуаторите согласно искуствата на ЕУ.  Главни компоненти на проекто се: 1) размена на искуства за најдобри практики во областа на мониторингот и евалуацијата;  2) Трансфер на знаење за сертифицирање на компетенциите на евалуаторите  и 3) дизајнирање на рамка на комптентции на македонската мрежа на евалуатори.
имот на проектот: Јане Вртески – тим лидер; Светлана Петровска и Ана мешковска  членови на тимот Ристо Иванов- оценувач
Време на реализација: Октомври 2014 – Март 2015 година

INNOVENTER

Со оглед на заедничките потреби и предизвици на балканско-медитеранската област, како што се бавниот раст, слабата конкурентност, ниското ниво на претприемништво и недостатокот на иновативни претприемачки обуки од областа на стручната обука и неформалното учење, проектот INNOVENTER ги комбинира предностите и можностите на партнерите да се справат со овие предизвици преку создавање на рамка за учење за промовирање на компетенции и вештини на социјалните претприемачи.
Основната идеја е да се воспостави обука за социјално претприемништво ориентирана кон стручно оспособување за мали и средни претпријатија, така што тие да се иновираат, а истовремено ангажирање на обесправените лица како вработени. Ќе се реши јазот кој постои помеѓу комерцијалното и социјалното претприемништво. Проектот ги вградува концептите на Иницијативата за социјална деловна активност (Социјална економија и претприемништво) со комерцијално претприемништво, прифаќајќи ги карактеристиките на социјалното претпријатие и ќе се стреми да ги стимулира компаниите да бидат управувани на поотворено и одговорно. Главните проектни резултати на сите национално адаптирани ќе бидат прилагодени ECVET курсеви за обука за социјално претприемништво со наставна програма, модули за учење и прирачник, платформи за онлајн и мобилна обука со интерактивни алатки за мали и средни претпријатија и поддршка на база на податоци за знаења, менторска програма и прашања за вработување.
Обуката е пилотирана и имплементирана преку индуктивни сесии, продолжени сесии за учење на далечина и обуки од заеднички тим и вклучување на група на локални слушатели. Основните крајни корисници се носители на одлуки во малите и средните претпријатија, социјалните претпријатија и деловните организации. Индиректно загрозените групи и социјалниот сектор ќе имаат корист подоцна. Професионалните наставници и обучувачи ќе стекнат поголемо искуство за темата за социјално претприемништво. Вистинските придобивки и влијание врз оваа област ќе бидат зголемувањето на конкурентноста, иновативноста и нивото на вработеност на малите и средни претпријатија.
Приодот е преку комбинирање на логично создавање содржини за учење, онлајн платформа и пилотирање на курсевите за обука за активирање на шемата за соработка за учење која ги опфаќа институциите за стручна обука и за имплементирање на иновативни начини за инјектирање на социјалните аспекти во обуката за претприемништво за подобрување на конкурентноста на малите и средни претпријатија откривање неискористени ресурси. Пристапот на повеќе земји партнери е ефективен инструмент, бидејќи засегнатите прашања се валидни за сите земји, додека елаборираниот материјал за обука и постапките треба да се прилагодат на локалните потреби и регулативи.

Целни групи
Студентите во редовните средни или стручни училишта за бизнис менаџмент и економски субјекти
Наставници во економијата ориентирани училишта
Обучувачи за претприемачки теми во стручните центри
Практичари и претприемачи
Социјални претприемачи
Сопственици на бизниси, социјални претпријатија
Креатори на одлуки и политики

Контактирајте не за соработка!