Како до CMC?

За да аплицирате за сертификација на CMC, како консултант мора да ги исполнувате следниве критериуми:

А. Да имате најмалку пет години работно искуство со полно работно време во областа на индустријата и / или консалтинг, со последните 3 години како постојан консултант (240 работни дена или 80 годишно)

Б. Степен на диплома.

В. Да бидете член на Асоцијацијата на Менаџмент Консултанти (MCA 2000) Македонија.

Откако ќе бидете квалификувани да аплицирате за CMC, мора да се завршат следните чекори за да се добие ознаката:

Поединецот мора да го пополни формуларот за пријавување на CMC, вклучувајќи и доставување на референци од најмалку три клиенти и два резиме на ангажманот. Откако апликацијата и клиентските евалуации ќе бидат примени од MCA 2000 и се утврди дека кандидатот има право да аплицира за CMC ознака, известувањето се испраќа до апликантот кој ги исполнува наведените критериуми.

MCA 2000 мора да добие најмалку три прифатливи оценки од клиентите на барателот. Кандидатот може да добие поени за најмногу шест евалуации, откако формуларот за апликација и оценките бидат примени и потврдени, а кандидатот има минимум 41 бодови, кандидатот мора да преземе задолжителен семинар од 4 дена како сеопфатен семинар (не е задолжителен само за МБА диплома) и дводневен семинар за разбирање на консултантскиот процес.

Доколку кандидатот ја доставил сета потребна документација и по можност го поминал подготвителниот семинар, тој може да аплицира за конечниот преглед (панел за интервју). За интервјуто се известува Одборот на MCA 2000 за резултатите на кандидатот. Ако не е одобрено, писмен допис ќе му се достави на кандидатот објаснувајќи го процесот на одбивање и жалби. По плаќање на влезници, поединецот се признава како CMC. Кандидатот поднесува писмено барање до Управниот одбор на MCA 2000 Македонија за разгледување, кој: може да ја потврди Одлуката на сертификационото тело или да го прифати апелот и да побара од панелот за интервју да го повтори процесот со нов.