За МКА

ВИЗИЈА
Промовирање на менаџмент консалтинг според највисоки светски стандарди
– Promoting Excellence in Management Consulting

МИСИЈА НА MCA 2000

MCA 2000 придонесува кон националната конкурентност преку подобрување на вештините и професионализмот на своите членови и зајакнување на способностите на клиентите
MCA 2000 ги претставува интересите на своите членки и на професијата во целост
MCA 2000 настапува во името на професијата пред Владата, законодавните институции и пошироката заедница
MCA 2000 работи на подобрување на стручните и менаџмент способностите на своите членки
MCA 2000 работи на создавање на предуслови за поефикасно работење на своите членки како тие би биле поуспешни