ЕКСКЛУЗИВНО ВО МАКЕДОНИЈА! CMC® MARK OF EXCELLENCЕ

ЕКСКЛУЗИВНО ВО МАКЕДОНИЈА! CMC® MARK OF EXCELLENCЕ

За кандидати кои сакаат да се стекнат со звањето
Сертифициран менаџмент консултант CMC®

CMC® – Certified Management Consultant – е меѓународен бренд и знак за
квалитет кој вклучува највисоки стандарди во деловното советување и
придржување до Етичкиот кодекс на менаџмент професијата. Асоцијацијата
за менаџмент консалтинг “МКА-2000”, како единствена ополномештена
организација во Република Македонија за спроведување на процесот на
сертификацијата за CMC®, ги повикува заинтересираните кандидати да
поднесат пријави за сертификација. Со сертификат CMC® можат да се
стекнат кандидатите кои ги исполнуваат следните услови:
 Имаат оформено најмалку високо образование
 Имаат најмалку 5 години консултанстки стаж, од кои три полни години
работа (платени 80 дена годишно) како менаџмент консултант
 Ќе достават писмени препораки (не постари од пет години) од најмалку
три клиенти
 Течно го говорат англискиот јазик
 Редовно членуваат во „МКА-2000“