Надзорен Одбор

Надзорниот одбор ја надгледува законитоста на работењето на Асоцијацијата согласно Статутот, а особено во делот на финансиското работење.

Надзорниот одбор е составен од 3 (три) члена, полноправни членови на Асоцијацијата.

Во вршењето надзор над работата на Асоцијацијата, Надзорниот одбор донесува акти и препораки за другите органи на Асоцијацијата.

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 3 години.

Членовите на Надзорниот одбор можат да бидат реизбрани повеќе пати.

Членовите на Надзорниот одбор меѓу себе избираат Претседател на Надзорниот одбор.

Ако член на надзорниот одбор не ја подмири членарината за тековната година, во рок од првите четири месеци во истата година, неговиот мандат по автоматизам престанува.

Членови на Надзорен Одбор се:

  1. Ристо Иванов - Претседател на НО
  2. Ана Мешковска -член на НО
  3. Јане Вртевски - член на НО

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email