Собрание на МКА 2000

Собранието е највисок орган на Асоцијацијата и во него партиципираат членови со платена членарина за тековната година.Собранието одлучува полноважно ако на седницата присуствуваат повеќе од половина членови.Собранието донесува одлука ако на неа гласаат повеќе од половината на присутните членови. Редовната седница на Собранието по правило се одржува еднаш годишно, а во текот на годината по иницијатива на Претседателот на Асоцијацијата.Седница може да се свика и по барање на најмалку една половина од членовите, или по барање на Управниот одбор. Седницата на Собранието ја свикува Управниот одбор најмалку 10 дена пред одржувањето. Со работата на Собранието раководи Претседателот на Асоцијацијата. Органите и телата на Асоцијацијата, Собранието ги конституира согласно овој Статут.

Членови на Собрание во 2017 година се:

Реден Број Членови на МКА 2000
1 Ана Мешковска
2 Aна Темелковска
3 Андреј Ѓокиќ
4 Александар Целески
5 Бети Деловска
6 Васко Темелковски
7 Венера Гудачи,
8 Викторија Саздова
9 Влатко Данилов
10 Глигор Михаиловски,
11 Елизабета Кочовска Ицева
12 Зденка Николовска
13 Зоран Велковски
14 Зоран Стојковски,
15 Иван Игњатов
16 Игор Мишевски
17 Искра Спировска,
18 Јане Вртевски
19 Јасмина Трајковски
20 Љубомир Гајдов
21 Љубомир Димовски
22 Нина Бабушковска
23 Ристо Иванов
24 Рикардо Пинто
25 Сања Аризанова
26 Синиша Пекевски
27 Татјана Петрическа
28 Терезе Серафимова
29 Тодор Стојчевски
30 Хари Шутовски

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email