Управен одбро на МКА 2000

Управниот одбор е извршен орган на Собранието на Асоцијацијата.Управниот одбор е составен од 5 (пет) полноправни членови на Асоцијацијата. Сите членови на Управниот одбор имаат еднакви права и обврски.Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 3 години. Членовите на Управниот одбор може да бидат реизбрани повеќе пати.

Членови на Управен Одбор се:

1. Влатко Данилов, Претседател на Асоцијацијата и на Управен одбор

2. Зденка Николовска, членови на Управниот Одбор

3. Светлана Петровска, членови на Управниот Одбор

4. Васко Темелковски, членови на Управниот Одбор

5. Глигор Михаиловски, членови на Управниот Одбор.

Пополнете ја пристапницата и зачленете се во МКА-2000

Word 2 icon

 

 

Контакт информации

ул. Никола Вапцаров бр.2, 5-ти спрат
1000, Скопје, Македонија

+389 (02) 3216 903

mca2000info@gmail.com

МЦА 2000

Име
Email