ЦМЦ во Р.Македонија

Ознаката CMC се доделува на консултанти кои ги исполнуваат високите стандарди на образование, искуство, стручност и професионалност. Сите членови на MCA 2000 се залагаат да се придржуваат кон Кодексот на етика на Институтот. Нивното почитување на Кодексот значи доброволно претпоставка на самодисциплина погоре и е надвор од барањата на законот.

MCA 2000 го усвои Кодексот за професионално однесување во 2003 година “MCA 2000 код” кој е во согласност со Меѓународниот кодекс на професионално однесување објавени од страна на Меѓународниот Совет на Менаџмент Консалтинг Институти (ICMCI), во кои MCA 2000 е член