Покана за доставување понуди – INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed

Покана за доставување понуди – INNOVENTER BMP1/1.3/2738/2017 Interreg BalkanMed

За потребите на проектот „Иновентер – иновативна постојана социјална претприемничка обука“, Асоцијација за менаџмент консалтинг МКА 2000 објавува:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ 08/2018

за набавка на услуги за хотелско сместување и одржување на семинари

 

за повеќе детали погледнете во прилогот Барање за прибирање понуди 8-2018